TPRA | Over ONS

“The Pension Rating Agency ziet het als haar missie om het functioneren en presteren van pensioencollectiviteiten transparant en vergelijkbaar te maken.”

“TPRA wil alle belanghebbenden in het pensioendebat in staat stellen verworvenheden en gewenste veranderingen zorgvuldig te beoordelen en te toetsen op hun baten en lasten.”

 
WIE

WIE IS TPRA?

TPRA is kritisch, transparant, objectief, onafhankelijk en empirisch. 

Wij maken het presteren en functioneren van pensioenfondsen inzichtelijk en vergelijkbaar. Wij geloven dat ons pensioenstelsel beter functioneert als alle betrokkenen, inclusief de pensioendeelnemers, beschikken over informatie van en over dat pensioenstelsel en de spelers die daarbinnen actief zijn. Er moet dus een gelijk ‘informatiespeelveld’ zijn.

De beschikbaarheid van correcte, volledige en objectieve informatie is een voorwaarde voor het nemen van juiste beslissingen. Dat kan alleen als informatie uit een markt voor iedereen beschikbaar én toepasbaar is. TPRA vergelijkt de prestaties en het functioneren van pensioenfondsen omdat vergelijkingsinformatie toepasbare informatie is.

TPRA is opgericht door medewerkers en oud-medewerkers van MoneyView. MoneyView verzamelt al meer dan 20 jaar informatie over financiële retailproducten en maakt deze beschikbaar én toepasbaar voor aanbieders, adviseurs en consumenten.


WAAROM?

Samenspel - De inrichting van ons pensioenstelsel is een samenspel van politiek en sociale partners. Dat samenspel is complex door de samenloop van trends en ontwikkelingen op het gebied van vergrijzing, flexibilisering van de arbeidsmarkt, decentralisatie van verantwoordelijkheden en turbulentie op de financiële markten.

Complexiteit - De betaalbaarheid en duurzaamheid van ons pensioenstelsel is afhankelijk van keuzes die onze samenleving maakt op het gebied van sociale verantwoordelijkheid, individuele vrijheid en solidariteit.

Duurzaamheid - Verworvenheden en gewenste veranderingen moeten zorgvuldig beoordeeld kunnen worden, en baten en lasten van huidige oplossingen en mogelijke alternatieven moeten getoetst kunnen worden.

Onafhankelijkheid - Daartoe dient iedere belanghebbende op onafhankelijke, onderzoeksgedreven wijze in staat te worden gesteld.

WAAROM

HOE

HOE?

Datacollectie

TPRA verzamelt en ordent informatie over pensioenfondsen. TPRA baseert zich op de publiek beschikbare jaarverslagen, de actuariële bedrijfstechnische nota’s en de continuïteitsanalyses. Zij legt informatie vast over deelnemeraantallen, beleggingsopbrengsten en het belegde vermogen, het eigen vermogen en voorzieningen, premies en uitkeringen, pensioenbeheer- en vermogensbeheerkosten, rendementen en performance benchmarks, herverzekeringen, risicobeheer en renteafdekking.

TPRA ontsluit de achterliggende deelmarkten van administrateurs, vermogensbeheerders, adviseurs, accountants en herverzekeraars.

Ratings

TPRA rangschikt en beoordeelt het functioneren en presteren van pensioenfondsen. Zij ontwikkelt zelf performance indicatoren die de keuzes beschrijven die de fondsen hebben gemaakt en in welke mate deze keuzes leiden tot prestaties.

Analyse en onderzoek

TPRA doet onderzoek naar de effectiviteit van het pensioenfonds. Ze zoekt naar overeenkomsten tussen fondsen en probeert verschillen te verklaren. Waarom worden administraties uitbesteed? Waarom maakt een fonds veel of juist weinig kosten? Hoe groot moet een fonds zijn om zelfstandig te kunnen bestaan? Waarom is het ene fonds herverzekerd en het andere niet? Waarom kiest het ene fonds er voor om het renterisico af te dekken en het andere fonds om het risico volledig zelf te dragen? Welke instrumenten worden hierbij gebruikt? Welke instrumenten zijn het best in staat om de opdracht (de strategische afdekking) met succes te volbrengen? Deze (en meer) vragen stelt TPRA zichzelf met het uiteindelijke doel dat duidelijk wordt wat er gebeurt met de ingelegde premie.